Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden JobCar

 

Artikel 1    Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Het Gehuurde: de aanhangwagen en/of de andere zaak, inclusief de accessoires die worden gehuurd.
 2. Aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in de Wegenverkeerswetgeving, niet zijnde een caravan, met een maximaal totaal gewicht van 3500 kg. Een caravan is ingericht op het (tijdelijk) verblijf van personen, waar de aanhangwagen uitsluitend bestemd is voor het vervoer van zaken of paarden.
 3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Huurder de huurovereenkomst met Verhuurder sluit.
 4. Verhuurder: JobCar, gevestigd te Etten-Leur aan de Sigarenmakerstraat 12 (4871 EL), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van de Koophandel onder nummer 6838795.
 5. Huurperiode: de periode waarin Huurder van Verhuurder het Gehuurde huurt.
 6. Schade: schade zoals omschreven in artikel 6:95 BW en 6:96 BW, inclusief gederfde winst en andere indirecte schade of gevolgschade, de vermogensschade die Verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het Gehuurde of van toebehoren (zoals sloten en sleutels van (compartimenten binnen) het Gehuurde) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het Gehuurde en het derven van huurinkomsten; met of door het Gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de Verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het Gehuurde jegens derden aansprakelijk is.
 7. Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.
 8. Gebrek(en): een aan Verhuurder toe te rekenen mankement en/of defect aan het Gehuurde dat reeds aanwezig was vóórdat het Gehuurde door Verhuurder (in huur) aan Huurder in gebruik werd gegeven en/of waarvan de oorzaak is gelegen vóórdat het Gehuurde door Verhuurder (in huur) aan Huurder in gebruik werd gesteld, waardoor het Gehuurde niet naar behoren functioneert.
 9. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder waarbij Verhuurder zich jegens Huurder verbindt het Gehuurde aan Huurder in gebruik te verstrekken en Huurder zich jegens Verhuurder verbindt tot een tegenprestatie.
 10. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op iedere Huurovereenkomst gesloten tussen Verhuurder en Huurder.
 11. Verwerken/Verwerking: elke handeling of elke geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken doormiddel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, Huurovereenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Verhuurder zich verbindt/zal verbinden om het Gehuurde aan Huurder in gebruik te verstrekken en Huurder zich jegens Verhuurder verbindt tot een tegenprestatie.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Huurder zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3    Huurovereenkomst

 1. Een Huurovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment dat Verhuurder een Huurovereenkomst aan Huurder voorlegt, deze Huurovereenkomst voor akkoord door Huurder is ondertekend en Verhuurder de door Huurder ondertekende Huurovereenkomst retour heeft ontvangen;
 2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Huurovereenkomst zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de Huurovereenkomst worden gehecht dan wel per e-mail worden bevestigd.
 3. Verhuurder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Huurovereenkomst. Indien Verhuurder op grond van dit onderzoek redenen heeft om de Huurovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de Huurovereenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere Huurovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het Gehuurde.

 

Artikel 4    Huurperiode en de overschrijding van de Huurperiode

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals in de Huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de Huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door Verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien Verhuurder toestemming heeft gegeven het Gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop Verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt Huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Huurder verplicht zich het Gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de Huurovereenkomst eindigt, op het in de Huurovereenkomst vermelde adres van Verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door Huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Verhuurder schriftelijk is goedgekeurd. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 3. Het is Huurder niet toegestaan om het Gehuurde na 22:00 uur ’s avonds terug te brengen en/of vast te zetten aan het hek van het bedrijfsadres van Verhuurder. Indien Huurder dit desondanks alsnog doet, blijft zij aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van diefstal, verduistering of een andere wijze voor wegneming van het Gehuurde ongeacht of zij aan deze diefstal, verduistering of wegneming schuld heeft.
 4. Indien het Gehuurde niet binnen de in de Huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het Gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde voorwaarden als genoemd in de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden tot en met de dag dat het Gehuurde weer in het bezit is van Verhuurder, met dien verstande, dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door Verhuurder gehanteerde huurvergoeding per dag verhoogd met een bedrag van € 25,- per dag tot en met de dag dat het Gehuurde weer in bezit van Verhuurder is, onverminderd de eventuele door Verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij Huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het Gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de Huurovereenkomst.

Artikel 5    Annulering

 1. Het annuleren van de Huurovereenkomst door Huurder dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden. De annulering is geldig nadat Huurder hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Bij annulering van de Huurovereenkomst is Huurder, naast eventuele financiële verplichtingen van Verhuurder jegens derden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 2. bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst: 15% van het verschuldigde totaalbedrag als genoemd in de Huurovereenkomst;
 3. bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst: 30% van het verschuldigde totaalbedrag als genoemd in de Huurovereenkomst;
 4. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst: 50 % van het verschuldigde totaalbedrag als genoemd in de Huurovereenkomst;
 5. bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst: 90 % van het verschuldigde totaalbedrag als genoemd in de Huurovereenkomst;
 6. bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst: het volledig verschuldigde totaalbedrag als genoemd in de Huurovereenkomst.
 7. De financiële verplichtingen van Verhuurder jegens derden, verband houdende met de geannuleerde Huurovereenkomst, welke door Verhuurder moeten worden nagekomen, zullen eveneens volledig aan Huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6    Betaling

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling vóóraf contant dan wel per pinbetaling bij aanvang van de Huurperiode te geschieden. In geval van betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de rekening van Verhuurder als de dag van betaling. Indien Huurder een verlenging van de Huurperiode heeft aangevraagd en deze verlenging door Verhuurder schriftelijk is goedgekeurd, ontvangt Huurder een aanvullende factuur dan wel een digitaal betaalverzoek voor de verlengende Huurperiode.
 2. Huurder is niet gerechtigd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichtingen.
 3. Tot meerdere zekerheid voor (juiste) nakoming van de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst kan Verhuurder bij aanvang van de Huurovereenkomst een waarborgsom van Huurder verlangen. De waarborgsom dient vóór in ontvangstname van het Gehuurde op de in de Huurovereenkomst gemelde wijze te worden voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom mag door Huurder nimmer worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het Gehuurde.
 4. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen één (1) werkdag nadat het Gehuurde is ingeleverd. Verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
 5. In geval van schade kunnen de kosten voor herstel van de schade met de waarborgsom worden verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee (2) maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes (6) maanden, tenzij de kosten voor herstel van de schade binnen deze periodes nog niet bekend is.
 6. Indien een derde schade aan het Gehuurde heeft veroorzaakt en Verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, wordt de waarborgsom binnen veertien (14) dagen na het verhaal van de schade geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt Huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
 7. Indien de Huurperiode binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Huurovereenkomst aanvangt, kan Verhuurder een voorschotbetaling van 50% van de totale huursom verlangen. Huurder is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Huurder nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Verhuurder bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Huurovereenkomst onmiddellijk op te schorten. Het resterende deel van de huursom dient door Huurder bij betaling vooraf te geschieden conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 8. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt het Gehuurde in beginsel aan Huurder ter beschikking gesteld indien de volledige huursom vóóraf is voldaan en de eventuele waarborgsom is betaald. Indien Verhuurder en Huurder een afwijkende betalingstermijn overeenkomen, dan wel indien Huurder een (separate) (aanvullende) (huur/schade)factuur van Verhuurder ontvangt geldt het volgende:

Huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen uiterlijk voor of op de vervaldatum als genoemd in de Huurovereenkomst en/of op de factuur. Indien Huurder een zakelijke partij is en niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Huurder heeft. Indien Huurder een natuurlijk persoon is, niet handelende in zijn beroep of bedrijf (consument) en niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, raakt hij in verzuim nadat Verhuurder hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Verhuurder aan Huurder de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen en betaling binnen deze 14-dagen periode alsnog uitblijft. Huurder is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij is verzuim verkeert.

 1. Kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt vastgesteld:
 2. voor zover Huurder niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), maakt Verhuurder vanaf het moment dat Huurder in verzuim is aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. voor zover Huurder handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Verhuurder in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op vergoeding en betaling van alle door Verhuurder gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,-. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. Iedere betaling door Huurder strekt achtereenvolgens tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en daarna tot betaling van de huursom.
 5. Indien meerdere personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door Verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.

 

Artikel 7    Verplichtingen Huurder

 1. Alvorens het Gehuurde in gebruik wordt genomen, verplicht Huurder zich steeds de vereiste voorbereidings- controlehandelingen te verrichten zoals beschreven in artikel 8.
 2. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het Gehuurde om te gaan en ervoor te zorgen dat het Gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is mede doch niet uitsluitend verboden om het Gehuurde te gebruiken op een circuit of op een terrein waarvoor het Gehuurde niet geschikt is.
 3. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde met een hoger gewicht (laadvermogen) te beladen dan vermeld op de website van Verhuurder en/of op de Huurovereenkomst.
 4. Huurder dient rekening te houden met het maximale trekgewicht van zijn auto. Welk gewicht de auto van Huurder in totaal mag trekken, staat vermeld op het kentekenbewijs van de auto. Onder gewichten staat bij O.1 het gewicht voor de geremde aanhangers, en bij O.2 het gewicht voor de ongeremde aanhangers. De maximaal toegestane massa van de Aanhangwagen, zijnde het lege gewicht van de Aanhangwagen plus het maximale laadvermogen, is terug te vinden op de website van Verhuurder. De toegestane maximale massa van de Aanhangwagen mag niet meer zijn als de massa vermeld bij O.1 of O.2. Om met B-rijbewijs te mogen rijden, moet het totaal gewicht onder de 3500 kilo blijven. Dit is dus de toegestane maximale massa van de auto (vermeld op kenteken bewijs onder F.2) plus de toegestane maximale massa van de Aanhangwagen (als vermeld op de website van Verhuurder). Indien de totale massa van de Aanhangwagen en auto gezamenlijk meer dan 3500 kilo bedraagt, is een BE-rijbewijs vereist. Huurder dient te allen tijde zelf te verifiëren of aan de hiervoor gestelde eisen wordt voldaan en is hier zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
 5. Huurder dient het Gehuurde in te leveren in dezelfde staat zoals hij deze bij aanvang van de Huurovereenkomst heeft ontvangen.
 6. Huurder is overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving gehouden zorg te dragen dat:
 7. de lading of delen daarvan zodanig gezekerd zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het Gehuurde kunnen vallen;
 8. losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het Gehuurde vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.
 9. Huurder garandeert dat hij tijdens het besturen van het Gehuurde niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van het Gehuurde is vereist;
 10. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder onder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 11. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.
 12. In geval van schade of defecten aan het Gehuurde, is het Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 13. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder enige verandering aan/op het Gehuurde aan te brengen.
 14. Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig waaraan het Gehuurde gekoppeld en/of voortbewogen wordt.
 15. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde ter beschikking te stellen aan een ander (rechts)persoon dan die als Huurder is vermeld op de Huurovereenkomst.
 16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker van het Gehuurde en toe te zien op nakoming daarvan.
 17. De verbintenissen uit de Huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Huurder betreft, hoofdelijk.
 18. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het Gehuurde behorende sloten en sleutels en de bij het Gehuurde behorende documenten.
 19. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het Gehuurde.
 20. Huurder dient alvorens hij het Gehuurde in gebruik neemt alle voor het gebruik van het Gehuurde vereiste vergunningen, goedkeuringen en toestemmingen te hebben en gedurende de Huurperiode (in stand) te houden en geen handelingen te verrichten, toe te staan of na te laten als gevolg waarvan het houden of gebruik van het Gehuurde in strijd zou zijn met de wet of enig rechtskracht hebbend voorschrift.

 

Artikel 8    Instructie Huurder

 1. Alvorens Huurder het Gehuurde in gebruik neemt, dient Huurder de hieronder genoemde instructies te volgen:
 2. plaats het Gehuurde boven de trekhaak, bevestig de koppeling aan de trekhaak;
 3. controleer of het Gehuurde goed is aangekoppeld;
 4. breekkabel/loskabel bevestigen aan de hulpkoppeling van het autodeel;
 5. verlichtingskabel aansluiten, neuswiel helemaal omhoog draaien;
 6. kentekenplaat plaatsen;
 7. controleer of de handrem vrij staat;
 8. controleer voor vertrek de volgenden zaken: bandenspanning (niet meer dan als vermeld op de band), verlichting, koppeling, breekkabel en huif.
 9. houd gedurende de Huurperiode de bandenspanning van het Gehuurde op niveau;
 10. controleer het maximale trekgewicht van de auto alsmede of over het juiste rijbewijs wordt beschikt, een en ander als bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 11. Huurder is gehouden het Gehuurde schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, dit met een minimum van de daghuurprijs van het Gehuurde.
 12. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het Gehuurde toegebracht of vermissing van het Gehuurde, is Huurder verplicht:
 13. Verhuurder hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na bekend worden te informeren;
 14. de instructies van Verhuurder op te volgen;
 15. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Verhuurder te verstrekken;
 16. het Gehuurde niet achter te laten zonder het tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 17. Verhuurder en de door Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 18. Bij ongevallen, diefstal of vermissing van het Gehuurde is Huurder verplicht:
 19. onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse;
 20. niet later dan drie (3) dagen na aangifte een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overleggen.
 21. Ingeval van diefstal/vermissing van het Gehuurde geldt als einddatum van de Huurperiode de datum waarop het Gehuurde is gestolen/vermist een en ander zoals vermeld in het proces-verbaal. Indien Huurder verzuimt aangifte te doen en/of verzuimt een proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overhandigen, geldt de diefstal/vermissing als een verduistering en zal Verhuurder aangifte doen tegen Huurder.
 22. Huurder dient Verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over:
 23. het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het Gehuurde ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan, defect raken van het Gehuurde;
 24. vermissing van of anderszins verlies van de macht over het Gehuurde, onderdelen en toebehoren daarvan, beslaglegging op het Gehuurde en/of over andere omstandigheden waarover Verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 25. Indien Verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het Gehuurde heeft gebruikt, dient Huurder in verband daarmee gestelde vragen van Verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
 26. Indien Huurder niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou (kunnen) leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) en/of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel Verhuurder anderszins zou schaden is Huurder voor deze schade aansprakelijk.

 

Artikel 9    Aansprakelijkheid en vrijwaring (door) Huurder

 1. Indien tussen Verhuurder en Huurder niet voor ingebruikname van het Gehuurde een schadebeschrijving van het Gehuurde is opgemaakt wordt geacht dat Huurder het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst in goed onderhouden staat, zonder gebreken en vrij van schade heeft ontvangen.
 2. Huurder draagt gedurende de gehele Huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het Gehuurde. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade (aan het Gehuurde) die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de Huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het Gehuurde, ongeacht of zij aan deze schade schuld heeft.
 3. Huurder is aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van diefstal, verduistering of een andere wijze voor wegneming van het Gehuurde ongeacht of zij aan deze diefstal, verduistering of wegneming schuld heeft.
 4. Indien door een ongeval schade aan het Gehuurde is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient Huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- en/of beladingsrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt het Gehuurde vermoed overbeladen en/of verkeerd beladen te zijn door Huurder. Huurder is gehouden de hierdoor geleden schade door Verhuurder aan Verhuurder te vergoeden.
 5. In geval van diefstal/vermissing of (economische) total- loss van het Gehuurde, verplicht Huurder zich de schade aan Verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde, zijnde de nieuwprijs van het Gehuurde per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van het Gehuurde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Gehuurde. Daarnaast is Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhuurder geleden schade waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen expertisekosten, omzet- en/of winstderving etc. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het Gehuurde tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het Gehuurde, vermenigvuldigd met de daghuurprijs, verminderd met 10 procent in verband met besparing van variabele kosten.
 6. Voor vermiste zaken, waarvoor door Verhuurder reeds de dagwaarde aan de Huurder is doorbelast en die later alsnog door Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Verhuurder in mindering gebracht op de aan de Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
 7. De door of namens Verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd, door een door Verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Verhuurder.
 8. Verhuurder inspecteert het Gehuurde direct bij inlevering door Huurder op eventuele schade. Indien bij/na inlevering van het Gehuurde schade aan het Gehuurde door Verhuurder wordt geconstateerd, wordt Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in dit artikel 9 aan Huurder doorbelast. Indien Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Verhuurder bindend.
 9. Indien het Gehuurde met toestemming van Verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van Verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats, blijft Huurder aansprakelijk voor schade tot het tijdstip waarop Verhuurder feitelijk het Gehuurde heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal het Gehuurde bij eerste gelegenheid inspecteren en zal Huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 10. Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het Gehuurde ten gevolge van een defect aan het Gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het Gehuurde. Andere kosten of schade worden niet vergoed. Voor schade aan met het Gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is Verhuurder nimmer aansprakelijk.
 11. Indien met het Gehuurde ten gevolge van een aan Huurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden niet verder kan worden gereden en Verhuurder als gevolg daarvan het Gehuurde dient op te (laten) takelen, komen de kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van Huurder.
 12. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle schade van gebruikers van het Gehuurde of derden waarvoor Verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan Verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de Huurperiode door Huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld, één en ander voorzover het door Verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het Gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de Huurovereenkomst. Indien sancties en/of maatregelen van overheidswege aan Verhuurder worden opgelegd, is Huurder gehouden Verhuurder te vrijwaren en op eerste verzoek van Verhuurder schadeloos te stellen, waarbij Huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- exclusief BTW. Indien Verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van Huurder, zoals een verkeersovertreding of -misdrijf, informatie aan de autoriteiten dient te verstrekken, is Huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 25,- exclusief BTW.

Artikel 10  Aansprakelijkheid Verhuurder

 1. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of ongemakken van Huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van het Gehuurde, gevolgen van het niet of niet goed functioneren van het Gehuurde of als gevolg van andere oorzaken.
 2. Mocht (in rechte) komen vast te staan dat er op Verhuurder enige aansprakelijkheid terzake het Gehuurde rust, dan geldt het volgende: de totale aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot een maximum van driemaal het (factuur)bedrag dat door Verhuurder aan Huurder in rekening is gebracht conform de Huurovereenkomst waarin de oorzaak van de schade is gelegen. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verhuurder voor directe (vermogens)schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).
 3. Verhuurder is jegens Huurder slechts aansprakelijk voor directe (vermogens)schade en is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en vervolgschade waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, milieuschade, gederfde winst, gemiste besparingen en immateriële schade van Huurder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Huurder.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking van Verhuurder als hiervoor genoemd geldt niet indien aan de zijde van Verhuurder sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Indien zich een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, is Huurder gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
 6. De aansprakelijkheid van Verhuurder gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad of uit andere hoofde.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. De Huurovereenkomst strekt ertoe om aan Huurder het gebruiksrecht van het Gehuurde te verschaffen. Het Gehuurde is en blijft gedurende de gehele looptijd van de Huurovereenkomst de eigendom van Verhuurder. Huurder geldt als bezitter van het Gehuurde. Huurder heeft geen recht op of belang in het Gehuurde anders dan als Huurder. Het is Huurder verboden het Gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het Gehuurde bestemd is, dan wel rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen. Indien Huurder zich opzettelijk (het eigendom van) het Gehuurde toe-eigent, is sprake van verduistering en zal hiervan aangifte bij de politie worden gedaan.
 2. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde door bestemming of anderszins zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat daardoor de eigendom van het Gehuurde voor Verhuurder verloren zou kunnen gaan. In geval door natrekking of anderszins de eigendom van het Gehuurde voor Verhuurder wordt aangetast of verloren gaat, dan wel het Gehuurde teniet of verloren gaat, is Huurder gehouden de daaruit voor Verhuurder ontstane schade Verhuurder volledig, direct en ineens te vergoeden.
 3. Alle zaken die Huurder aan of in het Gehuurde aanbrengt of doet aanbrengen, worden en blijven eigendom van Verhuurder zonder dat Huurder jegens Verhuurder recht heeft op enige vergoeding. Huurder heeft niet het recht die aangebrachte zaken zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder te verwijderen.
 4. Huurder is verplicht diegene die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte hiervan vordert, de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslagleggende deurwaarder, de retentor of niet nader genoemde derden, terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder ter zake hiervan in te lichten.

 

 

Artikel 12  Opschorten en ontbinding Huurovereenkomst

 1. Verhuurder heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Huurder volledig door Huurder zijn voldaan. Indien Verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Huurovereenkomst.
 2. De Huurovereenkomst kan met onmiddellijke ingang door Verhuurder geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) worden ontbonden zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is en zonder dat een schadevergoeding uit welke hoofde dan ook aan Huurder is verschuldigd indien:
 3. Huurder enige huurtermijn en/of enig ander, ingevolge de Huurovereenkomst, verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Verhuurder betaalt, ongeacht of Huurder al dan niet in gebreke is gesteld;
 4. Huurder ondanks aanmaning enige verplichting uit de Huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht;
 5. Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 6. Huurder de verzochte waarborgsom niet, niet tijdig of niet volledig voldoet of weigert om een waarborgsom te voldoen;
 7. Huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem van toepassing wordt verklaard de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 8. Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander land dan waar Huurder blijkens de Huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;
 9. Huurder het land van zijn woonplaats of vestiging gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst verlaat althans gegronde redenen bestaan dat Huurder zulks zal doen;
 10. op een substantieel deel van de activa van c.q. ten laste van Huurder beslag wordt gelegd of deze activa met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd;
 11. Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst enige onjuiste opgave heeft verstrekt dan wel Verhuurder niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van Verhuurder van dien aard is dat Verhuurder de Huurovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer Verhuurder de juiste stand van zaken had gekend;
 12. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het Gehuurde, gehele vernietiging van het Gehuurde of indien het Gehuurde geheel of ten dele om een andere reden uit de macht van Huurder geraakt; of
 13. zich enige andere omstandigheid voordoet als gevolg waarvan de rechten van Verhuurder met betrekking tot het Gehuurde in gevaar kunnen worden gebracht, of zodanige vrees bestaat dat de continuïteit van Huurder niet langer is gewaarborgd.
 14. Bij beëindiging van de Huurovereenkomst verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde en dient Huurder het Gehuurde met ommegaande doch uiterlijk binnen 24-uur bij Verhuurder in te leveren.
 15. In elk van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Verhuurder op Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van het Gehuurde en heeft Verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Huurder en deze te betreden, teneinde het Gehuurde in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Verhuurder geleden schade komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 13  Overmacht

 1. Indien Verhuurder, wegens overmacht, enige verplichting jegens Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van één (1) maand. Na deze maand hebben beide partijen het recht de Huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.
 2. Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de Huurovereenkomst in redelijkheid niet van Verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 14  Verwerking persoonsgegevens

 1. Verhuurder heeft diverse Persoonsgegevens van Huurder nodig om de Huurovereenkomst uit te kunnen voeren. Verhuurder verwerkt  de Persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke privacywetging, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG. Verhuurder is op grond van de geldende wetgeving gehouden zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot het moment dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
 2. Verhuurder zal de gegevens alleen delen met haar medewerkers voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede behandeling van de opdracht en ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening van Verhuurder.
 3. Verhuurder zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurder, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt de toestemming van Huurder in verlening van de opdracht besloten te zijn.
 4. Verhuurder treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passende gegevensbescherming te waarborgen en draagt zorg voor een rechtmatige en behoorlijke Verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel genoemde wet- en regelgeving, waarbij Verhuurder rekening houdt met de stand van de techniek en de aard van de Verwerking.
 5. Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door Verhuurder zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat Verhuurder zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om. Indien Verhuurder voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal Verhuurder de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
 6. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Verhuurder, desalniettemin een datalek bij Verhuurder of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Verhuurder slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Verhuurder ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor gevolgschade.
 7. Eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt conform het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15  Toepasselijk recht en forumkeuze, wijzingen en aanvullingen van deze voorwaarden

 1. Op alle Huurovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Huurovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Breda van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 3. Verhuurder heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Huurder zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.